Gastric bypass & gastric sleeve

De två operationsmetoderna gastric bypass och gastric sleeve är de vanligaste metoderna som används idag. Det är även dessa operationer som de Nordiska riktlinjerna för supplementering efter obesitaskirurgi ligger till grund för.

Vid gastric sleeve (som blivit allt vanligare förekommande) opereras en stor del av magsäcken bort vilket minskar den ursprungliga volymen betydligt. Denna volymminskning bidrar till att mättnadssignalerna kommer snabbare och det blir därmed lättare att kontrollera sitt matintag.

Vid gastric bypass skapas en liten ficka av övre delen av magsäcken samtidigt som en stor del av magsäcken samt en bit av tunntarmen kopplas bort. Den lilla delen av fickan som skapas kopplas sedan ihop med resten av tunntarmen.

Kirurgi vid diabetes typ 2

Obesitas och övervikt är en orsak till att typ-2 diabetes uppstår. Medelvärdet för BMI vid debut av diabetes typ 2 är ca 30 kg/m2. Bariatrisk kirurgi ger, i jämförelse med en livsstilsintervention, en större viktminskning. Viktminskningen bidrar till att förbättra blodsockret och kan i vissa fall normalisera blodsockernivåerna så att medicinering inte behövs. (1)

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård rekommenderas bariatrisk kirurgi för personer med BMI från 35 kg/m2 och däröver. Det finns även internationellt framtagna riktlinjer (2) som beskriver att mag-tarmkanalen är ett viktigt organ för behandlingen av diabetes. Riktlinjerna tar upp att diabeteskirurgi kan övervägas för personer med BMI från 30 kg/m2 med dåligt kontrollerat blodsocker trots medicinering.

’Ett liv med sleeve eller gastric bypass’ samt ’Postoperativa måltider’ är bra handböcker att läsa inför och efter en viktoperation.
  1. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvård.
  2. Rubino F. Nathan DM, Eckel RH, et al. Metabolic Surgery in the Treatment Algorithm for Type 2 Diabetes: A Joint Statement by International Diabetes Organizations. Diabetes Care 2016; Jun; 39 (6): 861-877.