Gastric bypass & gastric sleeve

De två operationsmetoderna gastric bypass och gastric sleeve är de vanligaste metoderna som används idag. Det är även dessa operationer som de Nordiska riktlinjerna för supplementering efter obesitaskirurgi ligger till grund för.

Vid gastric sleeve opereras en stor del av magsäcken bort vilket minskar den ursprungliga volymen betydligt. Denna volymminskning bidrar till att passagen påskyndas och mättnadssignalerna kommer snabbare, det blir därmed lättare att kontrollera sitt matintag.

Vid gastric bypass skapas en liten ficka av övre delen av magsäcken samtidigt som en stor del av magsäcken kopplas bort och den första delen av tunntarmen kopplas förbi. Den lilla delen av fickan som skapas kopplas sedan ihop med resten av tunntarmen. Denna operationsmetod påverkar också hunger- och mättnadshormoner vilket gör att man oftast blir mätt snabbare jämfört med tidigare vilket då bidrar till minskad portionsstorlek.

Kirurgi vid diabetes typ 2

Obesitas och övervikt kan vara en orsak till att typ-2 diabetes uppstår. Medelvärdet för BMI vid debut av diabetes typ 2 är ca 30 kg/m2. Bariatrisk kirurgi ger, i jämförelse med en livsstilsintervention, en större viktminskning. Viktminskningen bidrar till att förbättra blodsockret och kan i vissa fall normalisera blodsockernivåerna så att medicinering inte behövs. (1)

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård rekommenderas bariatrisk kirurgi för personer med BMI från 35 kg/m2 och däröver. Det finns även internationellt framtagna riktlinjer (2) som beskriver att mag-tarmkanalen är ett viktigt organ för behandlingen av diabetes. Riktlinjerna tar upp att diabeteskirurgi kan övervägas för personer med BMI från 30 kg/m2 med dåligt kontrollerat blodsocker trots medicinering.

’Ett liv med sleeve eller gastric bypass’ samt ’Postoperativa måltider’ är bra handböcker att läsa inför och efter en viktoperation.
  1. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvård.
  2. Rubino F. Nathan DM, Eckel RH, et al. Metabolic Surgery in the Treatment Algorithm for Type 2 Diabetes: A Joint Statement by International Diabetes Organizations. Diabetes Care 2016; Jun; 39 (6): 861-877.

Viktnedgång

I samband med att man har genomgått en viktoperation får man specifika behandlingsråd från sin klinik och dietist att följa. I samband med att man avslutas på sin klinik får man också råd om hur man ska tänka för att fortsätta att äta hälsosamt. Hur länge man följs upp av sin klinik kan variera men vanligtvis är det mellan 1-2 år och därefter sker det via primärvården.

Viktnedgången är som störst de första månaderna efter operationen och går trappstegsformat ned med cirka 1- 2 kg i veckan. Det är förstås stora individuella skillnader beroende på utgångsvikt.

Upp till ett par år efter en gastric bypass-operation är den genomsnittliga viktnedgången ca 32%. Vid 10-årsuppföljning har vikten återhämtat sig något och viktnedgången är då ca 25% viktnedgång i jämförelse med innan operation. Efter en gastric sleeve-operation är den genomsnittliga viktnedgången ca 25% 1-2 år efter operationen. Vid 5-årsuppföljningen ligger den genomsnittliga viktnedgången på ca 20%, källa SOReg 2017. Att göra livsstilsförändringar som att hitta bra mat- och motionsvanor är viktiga faktorer för att säkra ett bra långsiktigt resultat efter en operation.

När det har gått en tid efter en viktoperation är rekommendationerna att äta vanlig mat och det är fortsatt viktigt att tänka på att äta både hälsosamt och näringsrikt. När det har gått en tid så brukar man också tolerera de flesta livsmedel. DRF (Dietisternas riksförbund) har tagit fram ett kunskapsunderlag för kostbehandling efter bariatrisk kirurgi som vänder sig till hälso- och sjukvården. Individuella råd om energi- och näringsbehov för särskilda riskgrupper hänvisas till dietist.